▪️ Công trình: 𝗬𝗘𝗡𝗘 𝗛𝗢𝗨𝗘 by 𝐕𝐨 𝐇𝐮𝐮 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐬 #VHLArch
▪️ Địa điểm: Đà Nẵng
▪️ Diện tích đất: 12x25m
▪️ Diện tích xây dựng: 450m2
Back to Top