Nhà chú Thiện I KTS Võ Hữu Linh I Vo Huu Linh Architects
Client: V/C Chú Thiện
Xã. Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam
#VHLArch , #KTSVõHữuLinh, #Minimalist, #indochine
Back to Top